Reklamácia tovaru

POŠKODENIE POČAS PREPRAVY
Ak bola vaša zásielka počas prepravy viditeľne poškodená alebo ak zistíte poškodenie tovaru po rozbalení zásielky, postupujte podľa nižšie uvedených informácií.

ČO MÁM ROBIŤ, AK JE OBAL ZÁSIELKY PRI DORUČENÍ DOPRAVCOM VIDITEĽNE POŠKODENÝ?
Keď dostanete tovar od prepravcu, pozorne skontrolujte obal zásielky. Ak vykazuje známky mierneho poškodenia (napr. preliačená krabica, odreniny atď.), je najbezpečnejšie okamžite spísať s dopravcom "Poznámku o poškodenej zásielke". Vyhnete sa tak prípadným sporom, ak sa tovar po vybalení poškodí. Ak je tovar krehký alebo je obal silne poškodený (praskliny v obale atď.), balík radšej vôbec neotvárajte!
Ak kupujúci spíše vyššie uvedený "Hlásenie o poškodenej zásielke", kópiu by mal poslať priamo predávajúcemu, aby sa táto nepríjemná záležitosť mohla čo najskôr vyriešiť.

ČO MÁM ROBIŤ, AK JE TOVAR POŠKODENÝ, ALE BALENIE ZÁSIELKY BOLO V PORIADKU?
Ak je tovar poškodený, aj keď je obal neporušený, informujte o tejto skutočnosti predávajúceho na adrese: pradlonatelo@post.cz, kde vám individuálne pomôžeme. Odporúčame vám zaslať aj fotografiu a podrobný opis škody, aby sa reklamácia ľahšie a rýchlejšie vybavila.
V záujme rýchlejšieho vybavenia reklamácie odporúčame zaslať aj fotografiu poškodeného tovaru, prepravnej škatule, podšívky a prepravného štítku. Nezabudnite uviesť podrobný opis škody. Prepravný obal, ktorý je dôležitý pre reklamáciu, ponechajte prepravnej spoločnosti. Aby sa predišlo pochybnostiam a prípadnému zamietnutiu reklamácie, odporúčame vám nahlásiť akékoľvek poškodenie tovaru do 3 pracovných dní od prijatia zásielky.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM
V prípade, že sa kupujúci rozhodne z akéhokoľvek dôvodu zrušiť objednávku, musí o tom bezodkladne informovať predávajúceho (písomne, e-mailom alebo telefonicky) ešte pred odoslaním tovaru. Ak predávajúci dostane informáciu o zrušení objednávky pred samotným odoslaním tovaru, je povinný objednávku bezplatne zrušiť, čím dochádza k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom (i) Kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme Tovar, alebo (ii) Kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme poslednú dodávku Tovaru v prípade zmluvy zahŕňajúcej niekoľko druhov Tovaru alebo dodávku niekoľkých častí.
Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci informovať predávajúceho o svojom odstúpení od zmluvy telefonicky - +420 777 598 592, alebo e-mailom: pradlonatelo@post.cz, formou jednostranného právneho úkonu (napr. listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na webovej stránke predávajúceho, ale nie je to jeho povinnosťou.
Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím príslušnej lehoty.
Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúci dostal oznámenie o odstúpení od Zmluvy, všetky platby, ktoré Predávajúci od Kupujúceho prijal, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu doručenia, ktorý sa líši od najlacnejšieho štandardného spôsobu doručenia ponúkaného Predávajúcim). Na vrátenie peňazí predávajúci použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil na uskutočnenie pôvodnej transakcie, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
Predávajúci vráti platbu až po prijatí vráteného tovaru alebo ak kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Kupujúci je povinný zaslať tovar späť na adresu PRADLONATELO.CZ Bartošova 5532/101 Zlín 1 760 01 bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Pre presnejšiu identifikáciu predávajúci odporúča kupujúcemu priložiť kópiu faktúry. Lehota sa považuje za dodržanú, ak kupujúci pošle tovar späť pred uplynutím 14 dní. Kupujúci znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru, a to aj v prípade tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou. Tovar musí byť odoslaný predávajúcemu bežnou zásielkovou službou, prepravcom, kuriérom alebo odovzdaný osobne. Dobierka nebude akceptovaná. Na presnom spôsobe odoslania sa obe strany dohodnú vopred.
Kupujúci zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

MOŽNOSŤ ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY SA NEUPLATŇUJE:
Právo na odstúpenie od zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá, najmä v prípade zmlúv:

na poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle podnikateľa a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
dodávka alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle podnikateľa
dodanie tovaru, ktorý bol prispôsobený želaniam spotrebiteľa alebo jeho osobe,
dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
opravy alebo údržbu vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následných opráv iných ako požadovaných alebo dodania náhradných dielov iných ako požadovaných,
dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť,
dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal
zásobovanie novinami, periodikami alebo časopismi,
za ubytovanie, dopravu, stravovanie alebo voľnočasové aktivity, ak podnikateľ poskytuje tieto služby v stanovenej lehote, uzatvorené na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽOM
V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom, použijú sa ustanovenia § 2001 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník. Predávajúci uvádza, že kupujúcemu môže ponúknuť dohodu o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti od stavu vráteného tovaru, straty záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru posudzuje predávajúci.

RIEŠENIE SPOROV
Ak medzi spotrebiteľom a predávajúcim vznikne spor, môže sa riešiť mimosúdne alebo súdnou cestou. Česká obchodná inšpekcia (ČOI) www.coi.cz je predmetom mimosúdneho riešenia sporov. Mimosúdne riešenie sporov sa môže začať len na žiadosť spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže podať žiadosť do jedného roka odo dňa, keď si prvýkrát uplatnil svoje právo u predávajúceho. Aby sa predišlo pochybnostiam, žiadne ustanovenie týchto podmienok nevylučuje možnosť spotrebiteľa obrátiť sa so svojím nárokom na občianskoprávny súd.

 

FORMULÁRE NA STIAHNUTIE
Formulár na odstúpenie od zmluvy
Reklamačný formulár
Formulár na výmenu tovaru
 
Poštová adresa: PRADLONATELO.CZ , Bartošova 5532, Zlín 760 01

V prípade ďalších otázok:
E-mail: pradlonatelo@post.cz
Tel: +420 777 598 592

777 598 592